Dobre życie

CEL:
Prowadzenie programu wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby

bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

ODBIORCY:
Dorosłe osoby bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

CZAS TRWANIA:
15.10.2018 – 30.11.2020

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga
KRS: 0000769401