Mobilny Punkt Poradnictwa

CEL:
dotarcie z pomocą doraźną i interwencyjną – przezwyciężanie
sytuacji kryzysowej oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb odbiorców oraz zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością ułatwionej dostępności do korzystania z różnych form aktywnego poradnictwa.

ODBIORCY:
Dorosłe osoby bezdomne przebywające na terenie m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:
01.11.2019-30.04.2020

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga
KRS: 0000769401