Zwrotnica – metoda pracy skierowana do osób bezdomnych

Zwrotnica – metoda pracy skierowana do osób bezdomnych pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej, przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych m.st. Warszawy.

CEL:
Rozwój dostępności i efektywności specjalistycznej pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych m.st. Warszawy.

ODBIORCY:
Dorosłe osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej m..st. Warszawy

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie
KRS: 0000769401