Housing First – Najpierw Mieszkanie w Warszawie

Cel: Podniesienie efektywności instrumentów wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności poprzez prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących wobec osób w kryzysie bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/lub zaburzeniami psychicznymi, które zapewniają im stabilność i bezpieczeństwo mieszkaniowe, zdrowienie i dobrostan psychiczny i fizyczny oraz integrację społeczną.

Odbiorcy: Osoby długotrwale i chronicznie doświadczające kryzysu bezdomności z zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnione od alkoholu/innych środków psychoaktywnych.

Czas trwania: 01.04.2023-31.12.2023

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie
KRS: 0000769401